Fundusze europejskie w sierpniu – aż 87 konkursów w ramach programów unijnych i KPO

Sierpień to czas na dofinansowanie z 87 konkursów unijnych. Przegląd możliwości dla samorządów i ich pracowników. Sprawdź dostępne fundusze UE!
Podziel się swoją opinią
Reklama

W sierpniu można się będzie starać o dofinansowanie w ramach 87 konkursów unijnych: 28 z programów krajowych, 38 z programów regionalnych, 14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy. Część konkursów już trwa, inne zostaną rozpisane przed końcem wakacji.

Poniżej prezentujemy przegląd możliwości skorzystania z funduszy UE, które dotyczą samorządów i ich pracowników.

Zielony transport: zeroemisyjne i niskoemisyjne autobusy

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozwojem lokalnej komunikacji autobusowej. Dofinansowanie można będzie uzyskać na zakup autobusów zeroemisyjnych oraz niskoemisyjnych dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych, a także wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją.

Kwalifikowalna jest również infrastruktura ładowania i tankowania zakupionych pojazdów. Dofinansowanie może wynieść do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nabór – prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – kierowany jest do organizatorów publicznego transportu zbiorowego: województwa, powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, gminy; a także operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie naboru planowane jest w sierpniu 2023 r.

Kultura: dofinansowanie z programu FEnIKS na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne a także samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej.

O dofinansowane mogą się również ubiegać podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO, na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub obiektami z tytułem Znak Dziedzictwa Europejskiego. Wsparcie obejmuje m.in.: prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane, budowę nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, zakup sprzętu lub wyposażenia, konserwację i digitalizację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, działania informacyjno-promocyjne, podnoszenie kompetencji kadr, działania edukacyjne.

Nabór trwa od 1 sierpnia do 29 września br. i jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Alokacja wynosi 400 mln zł.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Edukacja: edukacja przez całe życie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zapewniające podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 25 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać umiejętności i kompetencje.

Wsparcie będzie udzielane na organizację kursów z zakresu rozwijania umiejętności/ kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych dla osób o niskich umiejętnościach i kompetencjach.

Szkolenia będą adresowane przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, doświadczających ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji w wielu wymiarach lub zagrożonych takimi zjawiskami.

Nabór trwa do 17 sierpnia br. i jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Maksymalne dofinansowanie w wysokości 95 proc.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

MALUCH+

Dzięki Programowi MALUCH +, dofinansowywane jest tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, a następnie wspierane funkcjonowanie tych ośrodków przez 36 miesięcy.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Cyberbezpieczny samorząd

Projekt służy zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Lepsze drogi w Polsce Wschodniej

Beneficjentami projektów będą zarządcy dróg wojewódzkich w województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i części mazowieckiego).

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Miasta Polski Wschodniej bardziej odporne na zagrożenia zmian klimatu

Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z zieloną i niebieską infrastrukturą w miastach, np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Inwestycje obejmą też modernizację już istniejących przestrzeni w miastach, tak aby likwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt i zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w okresach suszy oraz gromadzeniu się na powierzchni w sytuacjach ulewnych deszczy.

Konkurs jest skierowany do JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych – w obu przypadkach z przedziału 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Mikro innowacje społeczne

Od 10 lipca do 18 września 2023 r. trwa nabór na projekty, które mają na celu powstanie nowych mikro innowacji społecznych. Przedsięwzięcia maja polegać na:

  • preinkubacji i inkubacji nowych pomysłów, w tym opracowaniu i rozwinięciu, oraz przetestowaniu i upowszechnieniu wybranych rozwiązań;
  • akceleracji nowych pomysłów, w tym ich rozwinięciu, udoskonaleniu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które realizowały podobne przedsięwzięcia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności

Organizacje związkowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na budowaniu zdolności partnerów społecznych w zakresie stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych.

Nabór prowadzony jest w ramach czterech rund konkursowych od 30 czerwca do 31 marca 2024 r.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Reklama
Podziel się swoją opinią


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *